Carvago logoCarvago logo
Carvago logo

Obchodní podmínky společnosti CARVAGOCOM Trading, s.r.o. pro poskytováníslužby CarAudit™, prodeje ojetých vozidel a poskytování dalších služeb systémuCARVAGO (dále jen „Podmínky CT“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky společnosti CARVAGOCOM Trading s.r.o.,IČO: 07882017, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 309224 (dále jen „Poskytovatel“, „Prodávající“ nebo „CTrading“), publikované na stránkách Poskytovatele www.carvago.com, obsahují podrobná smluvní ujednání a podmínky, za kterých Poskytovatel konkrétnímu objednateli (Objednatel) umožní navštěvovat po provedení Základní registrace (viz článek 2.1 níže) webové stránky www.carvago.com (Webové stránky), resp. zajišťovat služby tzv. CarAudit™, interní rezervaci vozidla a eventuálně další služby po provedení Kompletní registrace (viz článek 2.2 a 2.3), dále pak podrobné podmínky, jenž se budou vztahovat na koupi Objednatelem vybraného vozidla, a další skutečnosti sposkytovanými službami nebo suzavřenou kupní smlouvou na vozidlo související (Podmínky CT), a jejich aktuální znění tvoří nedílnou součást každého smluvního vztahu, který CTrading a Objednatel (Strany) v jejich souladu uzavřou.

2. Součástí jakéhokoliv smluvního vztahu mezi CTrading a Objednatelem nikdy nebudou jiné obchodní podmínky, tedy jakákoliv aplikace eventuálně existujících obchodních podmínek Objednatele je na smluvní vztahy mezi stranami uzavřené vyloučena.

3. CTrading je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, je oprávněn poskytnout služby v těchto Podmínkách CT uvedených a zároveň uzavřít kupní smlouvu na Objednatelem vybrané ojeté motorové vozidlo (Vozidlo) a řádně plnit závazky z těchto smluvních vztahů vyplývající.

4. Skupina CARVAGO, jejíž součástí je i CTrading, vlastní specifické know-how mimo jiné v oblasti zjišťování skutečného stavu ojetých vozidel prostřednictvím unikátních IT řešení a softwarových produktů zvaný „CarAudit™“, jejíž přesný obsah, rozsah a další podrobnosti jsou stanovené níže v článku III. těchto Podmínek CT (Služba CarAudit™), a zároveň disponuje širokou celoevropskou sítí smluvních partnerů – autobazarů, prodejců ojetých vozidel (Autobazary). Je též vlastníkem unikátního řešení správy dat voblasti trhu s motorovými vozidly, jejich analýzy a vyhodnocování za účelem poskytnutí optimálních výstupů pro své zákazníky – Objednatele, to vše v rámci unikátního IT systému „CARVAGO“ (Systém), jenž shromažďuje, vyhodnocuje a třídí jednotlivé nabídky Vozidel na svých Webových stránkách.

5. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně existující podle českého právního řádu, resp. podnikající fyzickou osobou a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v těchto Podmínkách CT stanovené k uzavření Objednatelem vybraných níže popsaných smluvních vztahů, a zavazuje se řádně plnit závazky z takto uzavřených vztahů vyplývající a v nich obsažených. Objednatel prohlašuje, že není spotřebitelem dle definice v příslušných právních předpisech, zejména pak dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), resp. zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ZOS).

II. Povinnost registrace v systému CARVAGO

1. Každý Objednatel, který chce využít služeb Webové stránky je povinen se registrovat v Systému poskytnutí informací v rozsahu: firma, IČO, sídlo, způsob jednání a údaje o statutárním orgánu, kontaktní údaje (email) registrující osoby, na který bude zaslán potvrzovací kód pro aktivaci registrace (Základní registrace). Základní registraci potvrdí Objednatel odkliknutím odkazu, který mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu.

2. Každý Objednatel, který chce využít Služby CarAudit™, dalších služeb dle těchto Podmínek CT, resp. chce zakoupit Vozidlo vozidlo prostřednictvím Systému, je povinen provést podrobnou registraci v Systému a vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami CT, to vše před samotným uzavřením jakéhokoliv smluvního vztahu, jímž bude Objednatel vázán (Úplná registrace). Každá úplná registrace bude muset být potvrzena ze strany CTrading, a to formou e-mailu anebo registrační sms zprávy.

3. Úplnou registraci může provést toliko statutární orgán společnosti nebo jím zplnomocněná osoba, resp. sám podnikatel nebo jím zplnomocněná osoba, přičemž tuto skutečnost potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka (je-li statutárním orgánem nebo jeho členem), a eventuálně uploadováním kopie příslušné plné moci, jedná-li se o osobu odlišnou. Úplná registrace proběhne v rozsahu, firma Objednatele, IČO, sídlo, registrace v příslušném obchodním rejstříku, existuje-li, bankovní spojení, odpovědný zástupce (statutární orgán, jeho člen, resp. oprávněná osoba za Objednatele jednat), uploadování dokumentů, prokazujících existenci Objednatele (tedy výpis z obchodního rejstříku, opis živnostenského oprávnění a případně jiné požadované dokumenty) společně s potvrzením o existenci bankovního účtu Objednatele (Profil Objednatele). Objednatel je povinen aktualizovat takto poskytnuté údaje ve svém Profilu Objednatele, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od nastalé změny jakéhokoliv takového údaje.

4. Objednatel je povinen zajistit, že Profil Objednatele budou užívat vždy jen ty osoby, které jsou oprávněny ve smyslu § 430 OZ Objednatele zastupovat a smluvně zavazovat (uzavírat smluvní vztahy v rozsahu obsahu těchto Podmínek CT). CTrading nemůže a nebude zkoumat, zda osoba provádějící úkony v rámci Profilu Objednatele je oprávněna Objednatele skutečně zastupovat. Vzhledem k výše uvedenému CTrading automaticky předpokládá a je v dobré víře, že kdokoliv obsluhuje Profil Objednatele a zavazuje tak Objednatele, je k takovým právním jednáním ve smyslu § 430 OZ oprávněn či řádně zmocněn. V případě překročení zástupčího oprávnění zástupcem Objednatele tak bude i přes takové překročení Objednatel tímto právním jednáním vůči CTrading právně zavázán, a to s ohledem na ustanovení § 431 OZ.

5. Každý Profil Objednatele bude zajištěn unikátním heslem, které si Objednatel zvolí a které se zavazuje bezpečně uchovávat. V případě zneužití Profilu Objednatele třetí osobou z důvodů na straně Objednatele (zejména nedostatečně silné heslo, jeho prozrazení či odcizení) neodpovídá CTrading ani Skupina CARVAGO za jakékoliv škody takto vzniklé, přičemž z právních jednání učiněných v rámci Profilu Objednatele bude ve smyslu § 431 OZ vždy vůči CTrading zavázaná výhradně Objednatel.

6. V rámci Profilu Objednatele bude docházet k hodnocení veškerých aktivit Objednatele v rámci Systému, jenž bude mít vliv na možnost CTrading omezit možné aktivity Objednatele, případně až zrušit Profil Objednatele.

III. Postup při výběru vozidla a objednávce Služby CarAudit™

1. Webové stránky obsahují unikátní databázi Vozidel, jenž je tvořena, indexována, tříděna a analyzována prostřednictvím jedinečného algoritmu, který umožňuje vyhledávaní v databázi Vozidel dle rozličných kritérií, a to v souladu s přáním a potřebami Objednatele (Databáze). Databáze je pravidelně aktualizována vřádu desítek minut, přičemž zahrnuje Vozidla zcelé Evropy. Screen scrapping Webových stránek, potažmo Databáze, tedy vytěžování obsahu Webových stránek a Databáze prostřednictvím automatizovaných počítačových algoritmů, je komukoliv a za všech okolností výslovně zakázán.

2. Před objednáním konkrétního Vozidla a uzavřením kupní smlouvy na Vozidlo dle podmínek uvedených v článku IV. níže, umožňuje CTrading Objednateli objednat si poskytnutí Služby CarAudit™. Služba CarAudit™ zajistí komplexní, elektronicky evidovanou, kvalifikovanou osobou provedenou důkladnou kontrolu konkrétního vybraného Vozidla, a to jak kontrolu faktického stavu, tak kontrolu právní na úrovni existujících dokumentů k Vozidlu (tedy osvědčení o registraci vozidla – část I. a II., eventuálně nabývací titul současného vlastníka vozidla, eventuálně další dokumentace jako servisní a provozní knížka, protokoly o provedených opravách atd. - Dokumenty), a to přímo na místě, kde se aktuálně Vozidlo nachází. Službu CarAudit™ fyzicky zajišťuje smluvní partner CTrading, prostřednictvím specializovaného softwaru CarAudit™, přičemž CarAudit™ se sestává z kontroly veškerých klíčových parametrů Vozidla, a to jak formou fotografií, videí ztestovacích jízd, zkušebního provozu, zatěžkávacích zkoušek a dalších úkonů, prováděných prostřednictvím unikátní aplikace „CarAudit“ – celý tento systém zajistí úplnou informovanost Objednatele o technickém, faktickém a vizuálním stavu Vozidla (CarAudit™).

3. Služba CarAudit™ bude poskytnuta ve lhůtě nepřesahující 3 týdny od jejího objednání a podmínkou jejího poskytnutí je existence nabídky prodeje konkrétního Vozidla (Dostupnost).

4. Okamžikem objednání Služby CarAudit™ dojde automaticky k rezervaci daného Vozidla na Webových stránkách, přičemž Poskytovatel zajistí prostřednictvím Systému dostatečnou informovanost pro ostatní uživatele o tom, že konkrétní Vozidlo je na Webových stránkách dočasně nedostupné, a to po dobu nezbytnou kprovedení Služby CarAudit™, resp. do 24 hodin od doručení protokolu CarAudit™ Objednateli (Interní rezervace). Interní rezervací CTrading garantuje Objednateli, že Vozidlo nebude na Webových stránkách po dobu Interní rezervace přístupné třetím osobám. Objednatel však bere na vědomí, že CTrading není schopen zajistit ve všech případech rezervaci konkrétního Vozidla u příslušného Autobazaru, tedy CTrading není schopen ve všech případech garantovat Objednateli skutečnou dostupnost Vozidla v místě jeho fyzické přítomnosti, byť v zahraničí.

5. Objednatel se zavazuje v případě objednání Služby CarAudit™ zaplatit sjednanou cenu, specifikovanou v příslušné objednávce Služby CarAudit™, za poskytnutí Služby CarAudit™ vč. příslušné sazby aplikovatelné DPH, je-li právních předpisů aplikovatelná (Cena) a zároveň konkrétní částku, rovnající se 1.000 EUR, resp. 25.000,- Kč – tzv. depozit –jako eventuální náhradu za potenciální ušlý zisk z důvodu provedení Interní rezervace (Depozit). Přesná výše Ceny se liší v závislosti na vybraném Vozidle, přičemž konkrétní částky budou specifikovány v objednávce Služby CarAudit™ pro konkrétní vybrané Vozidlo. Cena i Depozit budou Objednatelem uhrazeny prostřednictvím platební karty skrze platební bránu, nebo uhrazením daňového dokladu – faktury, vystaveného ze strany CTrading (Platba). V případě, že Objednatel zakoupí konkrétní Vozidlo po ukončení Služby CarAudit™ a zaslání Protokolu, bude Depozit započítán na kupní cenu daného Vozidla. Vpřípadě, že se Objednatel po provedení Služby CarAudit™ rozhodne konkrétní Vozidlo nezakoupit, Poskytovatel celý Depozit Objednatel vrátí na účet, ze kterého byla Platba provedena. Uzavřením Smlouvy CarAudit™ ve smyslu odstavce 6 tohoto článku III. Podmínek CT Objednatel s tímto postupem vyjadřuje souhlas.

6. V případě zájmu Objednatele o poskytnutí Služby CarAudit™ a zajištění Interní rezervace odešle Objednatel Poskytovateli elektronickou objednávku, a to přímo z příslušného inzerátu konkrétního Vozidla, to vše se shrnutím klíčových parametrů Služby CarAudit™, tedy: identifikace Objednatele, identifikace Vozidla, výše Ceny a výše Depozitu, předpokládaný čas vyhotovení Protokolu a informace o tom, že se na objednávku aplikují tyto Podmínky CT (Objednávka). Poskytovatel, po zjištění Dostupnosti, obratem Objednávku Objednateli potvrdí. Potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí služby CarAudit™ k danému Vozidlu a zajištění Interní rezervace, a to při aplikaci těchto Podmínek CT, to vše s rozvazovací podmínkou existence Dostupnosti Vozidla dle článku III. odst. 3 těchto Podmínek CT a ve smyslu § 548 OZ (Smlouva CarAudit™).

7. Poskytnutí Služby CarAudit™ bude realizováno toliko poté, co bude Platba připsána v plné výši na účet Poskytovatele.

8. V případě, že po uzavření Smlouvy CarAudit™ Vozidlo nebude již u konkrétního Autobazaru dostupné a nebude tedy možné poskytnout Službu CarAudit™ v plném rozsahu, Smlouva CarAudit™ automaticky zaniká a Poskytovatel vrátí Objednateli Cenu a Depozit v plné výši.

9. Výstupní protokol kontroly CarAudit™ je automaticky generován Systémem a je uložen na příslušném Profilu Objednatele, který je o uložení vhodně informován (Protokol). Protokol představuje ucelený, doložitelný a ověřitelný materiál kontroly právního i faktického stavu konkrétního Vozidla k datu jeho provedení, a slouží zejména pro ochranu zájmů Objednatele jako doložitelný podklad o konkrétním stavu Vozidla pro účely uzavření kupní smlouvu ve smyslu článku IV. těchto Podmínek CT. Realizace Služby CarAudit™ zajistí též ochranu Objednatele z hlediska eventuálních vad Vozidla. Poskytovatel vždy dle výsledku Služby CarAudit™ sdělí Objednateli vlastní stanovisko, resp. doporučení, zda Vozidlo dle jeho názoru koupit či nikoliv (Doporučení). Doporučení však nemá žádný vliv na konečné rozhodnutí Objednatele Kupní smlouvu dle článku IV. níže uzavřít či nikoliv.

10. Protokol též představuje základní podklad pro Objednatele ve smyslu § 2102 OZ a tvoří kompletní sadu informací o technickém, právním, vzhledovém a faktickém stavu vybraného Vozidla. Objednatel tak bude plně seznámen s faktickým stavem Vozidla s důsledky vyloučení nároku Objednatele na jakákoliv práva z vadného plnění ve vztahu k Vozidlu tak, jak je popsáno v článku VI. těchto Podmínek CT.

IV. Postup při uzavření kupní smlouvy na Vozidlo

1. Objednatel po obdržení Protokolu bude mít 24 hodin na to, aby se rozhodl, zda si Vozidlo koupí či nikoliv. V případě, že:

a. se Objednatel rozhodne neuzavřít kupní smlouvu na Vozidlo, jím uhrazený Depozit Poskytovatel vrátí Objednateli na účet, ze kterého byl Depozit uhrazen, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí Objednatele; Interní rezervace bude okamžikem oznámení rozhodnutí Objednatele (resp. marného uplynutí lhůty k takovému oznámení) zrušena a Vozidlo opět nabízeno na Webových stránkách.

b. se Objednatel rozhodne uzavřít kupní smlouvu na Vozidlo, jím uhrazený Depozit se započte na výši stanovené kupní ceny za Vozidlo při procesu uzavírání této kupní smlouvy.

Rozhodnutí Objednatele ve smyslu písmen a. nebo b. výše je Objednatel povinen oznámit CTrading zakliknutím příslušné možnosti v rámci svého Profilu Objednatele nejpozději do 24 hodin od doručení Protokolu na Profil Objednatele, a případně provést Objednávku Vozidla ve smyslu tohoto článku IV. Podmínek CT. V případě, že tak neučiní, platí domněnka, že Objednatel se rozhodl kupní smlouvu na konkrétní Vozidlo neuzavřít se všemi následky z toho vyplývajícími.

2. Kupní smlouvu na Vozidlo uzavře Objednatel jako kupující s CTrading jako Prodávajícím elektronickými prostředky skrze svůj Profil Objednatele, a to po absolvování Služby CarAudit™.

3. Objednatel výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že nebude moci s Vozidlem před uzavřením kupní smlouvy na Vozidlo provést zkušební jízdu, resp. si Vozidlo osobně prohlédnout; testovací jízda a kompletní kontrola Vozidla je však součástí Služby CarAudit™ a výstup z testovací jízdy tvoří jeden z podkladů pro vyhotovení Protokolu. Objednatel tedy současně prohlašuje, že Protokol ze Služby CarAudit™ představuje dostatečný podklad pro to, aby měl možnost objektivně posoudit právní, technický a faktický stav Vozidla před jeho koupí.

4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že převede na Objednatele jako kupujícího vlastnické právo k Vozidlu, včetně případné existující Dokumentace dle odstavce 9 tohoto článku IV. níže, ve stavu zjištěném provedením Služby CarAudit™ dle článku III. těchto Podmínek CT, a to za kupní cenu v kupní smlouvě stanovenou, a Objednatel se zavazuje Vozidlo převzít v Místě předání a zaplatit za něj kupní cenu, to vše při aplikaci těchto Podmínek CT (Kupní smlouva). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení CTrading přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

5. Kupní cena za Vozidlo a částka představující přepravní a skladovací náklady nezbytné k dopravení Vozidla na místo předání (Náklady), které bude Objednatelem specifikováno v Kupní smlouvě (Místo předání), resp. na eventuální skladování Vozidla před doručením na Místo předání, budou stanoveny vč. příslušné sazby DPH, bude-li aplikovatelná, přímo v Kupní smlouvě a budou splatné na základě vystavené faktury bankovním převodem na účet Prodávajícího určený v Kupní smlouvě, resp. platbou skrze platební bránu, do 48 hodin od uzavření Kupní smlouvy (kupní cena a Náklady dále společně jako „Kupní cena“). Vlastnické právo k Vozidlu Objednatel nenabude ve smyslu § 2132 a násl. OZ dříve, než bude celá Kupní cena připsána na účet Prodávajícího (Výhrada vlastnického práva). Odkládací podmínka dle odstavce 7 níže tím není nijak dotčena. Nedojde-li k připsání plné Kupní ceny na účet Prodávajícího nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, Kupní smlouva automaticky zanikne, nedohodnou-li se Prodávající a Objednatel v dodatečné lhůtě 2 pracovních dnů jinak (Rozvazovací podmínka). Po dobu 2 pracovních dnů od okamžiku uzavření Kupní smlouvy do okamžiku úhrady Kupní ceny Objednatelem bude aktivována Interní rezervace vybraného Vozidla. V případě marného uplynutí této lhůty bude Interní rezervace Vozidla zrušena.

6. Kupní cena Vozidla je stanovena pevnou částkou. Ke zvýšení Kupní ceny může dojít toliko v případě, že by jakýkoliv orgán veřejné správy, český, zahraniční či evropský přijal obecně závazné opatření či předpis, který by vedl ke zvýšení jakýchkoliv povinných plateb, vztahujících se k Vozidlu nebo jeho dopravě do Místa předání, a to zpravidla o maximálně 10% Kupní ceny Vozidla. Takové zvýšení Prodávající Objednateli písemně (e-mailem, případně zprávou na Profil Objednatele), oznámí bez zbytečného odkladu. V případě zvýšení Kupní ceny o více než 10% bude Objednatel oprávněn od Kupní smlouvy písemně (e-mailem) odstoupit.

7. Vedle Rozvazovací podmínky se Kupní smlouva sjednává též s odkládací podmínkou nabytí vlastnického práva k Vozidlu ze strany CTrading od dosavadního vlastníka Vozidla (Odkládací podmínka). Nenastane-li Odkládací podmínka nejpozději do 21 dnů od uzavření Kupní smlouvy, tato Kupní smlouva zaniká od počátku a Prodávající vrátí Objednateli jím uhrazenou Kupní cenu.

8. Nabytí vlastnického práva k Vozidlu ze strany Prodávajícího, a tedy nabytí účinnosti Kupní smlouvy, oznámí Prodávající neprodleně Objednateli vhodnou formou, např. e-mailem nebo upozorněním na Profilu Objednatele. Okamžikem nastání Odkládací podmínky, za předpokladu úhrady plné Kupní ceny dle odstavce 5 výše, nabude Objednatel vlastnické právo k Vozidlu.

9. CTrading se zavazuje Objednateli předat též existující Dokumentaci k Vozidlu. Dokumentací se může rozumět zejména předchozí osvědčení o registraci Vozidla v cizím státě, servisní knížka (existuje-li) anebo předchozí servisní protokoly, eventuálně pak osvědčení o registraci vozidla č. I. a II. (tzv. malý a velký technický průkaz), bylo-li Vozidlo již v České republice dříve registrováno, dále pak eventuálně protokol o absolvování evidenční a státní technické kontroly v České republice, bylo-li již Vozidlo dříve v České republice registrováno. Objednatel bude následně povinen Vozidlo přepsat, resp. pokud Vozidlo ještě v České republice registrováno není, zajistit jeho registraci u příslušného úřadu. K tomu CTrading poskytne Objednateli plnou součinnost, zejména poskytnutí příslušné plné moci.

V. Doprava Vozidla do Místa předání

1. Prodávající se uzavřením Kupní smlouvy zavazuje zajistit dopravu Vozidla a existujících Dokumentů do Místa předání skrze transportní společnost, to vše na náklady Objednatele, které Objednatel uhradí Prodávajícímu společně s kupní cenou za Vozidlo.

2. Přechod nebezpečí škody na Vozidle na Objednatele nastane okamžikem vyložení předmětného Vozidla zpřepravního nákladního vozu transportní společnosti, přepravující Vozidlo do Místa předání, tedy okamžikem, kdy se Vozidlo ocitne mimo přepravní nákladní vůz v Místě předání, konkrétně v areálu Objednatele nebo na jiném soukromém pozemku (Přechod nebezpečí škody). Od okamžiku Přechodu nebezpečí škody Objednatel plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování Vozidla na pozemních komunikacích a zajistí, že bude ohledně Vozidla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a odpovídá CTrading za veškerou škodu, která by eventuálně porušením této povinnosti mohla společnosti CTrading vzniknout.

3. Prodávající upozorní Objednatele nejméně 2 pracovní dny předem o datu, kdy dojde k doručení Vozidla do Místa předání. Převzetí Vozidla a Dokumentů Objednatelem bude potvrzen na předávacím listu, resp. na nákladním listu.

4. Ledaže došlo během kpřepravy kvážnému poškození Vozidla, je Objednatel povinen si Vozidlo a Dokumenty převzít. Za vážné poškození Vozidla se považuje toliko:

a. vážné poškození Vozidla, znemožňující Vozidlu samostatně jet, nikoliv však pouhá nemožnost Vozidlo nastartovat,

b. nepředání kopie (eventuálně originálu, mohl-li ho CTrading mít k dispozici) osvědčení o zrušené registraci Vozidla v cizím státě

c. výrazné poškození Vozidla, znemožňující Vozidlu samostatně jet (např. deformace blatníku do osy kol, rozbitý chladič či jiné součásti motoru).

5. V případě odmítnutí převzetí Vozidla budou veškeré přesné důvody specifikovány v předávacím listu, resp. nákladním listu. Prodávající následně zajistí na své náklady opravu Vozidla a opětovné doručení Vozidla na Místo předání, to vše v přiměřené lhůtě. Dojde-li při přepravě k takové škodě, která bude příslušnou pojišťovnou označena jako tzv. totální škoda, bude Prodávající nebo Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od příslušného oznámení pojišťovny.

6. Objednatel nebude oprávněn reklamovat při převzetí Vozidla jakoukoliv vadu, která odpovídá běžné míře používání nebo opotřebení Vozidla, resp. jakoukoliv vadu, která byla identifikována Službou CarAudit™. V případě jakéhokoliv jiného poškození Vozidla, zejména poškození estetického (škrábance, odřeniny, zašpinění atd.), či jiného poškození mechanického, nebránící v provozu Vozidla (např. prasklá skla), bude Objednatel i přes toto poškození Vozidlo povinen převzít, přičemž veškeré zjevné vady se vyčerpávajícím způsobem zapíší do předávacího listu, resp. nákladního listu. Prodávající následně zajistí jejich odstranění nebo se strany dohodnou na přiměřeném snížení Kupní ceny. Veškeré tyto zjevné vady bude Objednatel oprávněn u Prodávajícího, resp. transportní společnosti uplatnit toliko při převzetí Vozidla.

7. Nepřevezme-li si Objednatel Vozidlo i přesto, že řádnému převzetí nebrání žádné vážné poškození ve smyslu odstavce 4 výše, bude Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy písemně (e-mailem) odstoupit, přičemž bude Objednatel povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% z Kupní ceny. Nárok na případnou náhradu jiné újmy Prodávajícího uhrazením smluvní pokuty není nijak dotčen. Objednatel souhlasí s tím, že Prodávající bude oprávněn svou pohledávku na úhradu smluvní pokutu započíst proti části pohledávky Objednatele na vrácení uhrazené Kupní ceny. Zbylou část Kupní ceny vrátí Prodávající Objednateli do 10 pracovních dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

8. Objednatel je povinen zajistit registraci Vozidla v České republice ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, resp. převod Vozidla na Objednatele v případě, že je Vozidlo již v České republice zaregistrováno. K tomu mu poskytne Objednatel příslušnou součinnost.

VI. Odpovědnost za vady

1. CTrading pravidelně hodnotí veškeré uživatele Systému dle jejich spolehlivosti, přičemž si CTrading vyhrazuje právo v případě opakovaných porušení uzavřených smluvních vztahů anebo těchto Podmínek CT konkrétnímu Objednateli dočasně zablokovat Profil Objednatele na maximální dobu 30 dnů nebo Profil Objednatele bez náhrady zrušit v případě vážných porušení uzavřených smluvních vztahů anebo těchto Podmínek CT.

2. Při eventuálním financování koupě Vozidla prostřednictvím úvěru či leasingu bere Objednatel na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za nabídky či podmínky takto sjednaného financování mezi Objednatelem a třetí osobou.

3. CTrading se zavazuje zpracovávat osobní údaje Objednatele, resp. jeho zaměstnanců či spolupracujících osob, budou-li poskytnuty, sdělené v rámci Smlouvy CarAudit™, Kupní smlouvy nebo v rámci Profilu Objednatele, v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), zejména dle jeho článku 6, resp. s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, či předpisem jej nahrazujícím (Zákon). CTrading bude tyto osobní údaje zpracovávat pro účely poskytování Služby CarAudit™, plnění Kupní smlouvy, včetně dodání Vozidla do Místa předání, k vedení Profilu Objednatele a k dalším účelům s uzavřenými smluvními vztahy dle těchto Podmínek CT souvisejícím, a to po dobu existence Profilu Objednatele a dále po dobu 10 let od jeho zrušení. Objednatel uděluje CTrading jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů, u nichž nelze využít jiný důvod zpracování dle článku 6 odst. 1 písm. b) až f) GDPR. Objednatel též výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za stejným účelem předávány členům skupiny CARVAGO a těm subjektům, které na základě písemné smlouvy se společností CTrading pro skupinu CARVAGO osobní údaje zpracovávají a splňují příslušné podmínky GDPR a Zákona. Tento souhlas může být písemně odvolán a odvolání musí být zasláno CTrading doporučeným dopisem s dodejkou. V souladu s GDPR má Objednatel právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich blokaci, opravu, likvidaci a další práva uvedená v GDPR.

4. CTrading je oprávněn Podmínky CT v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat a upravovat, a to zejména vzávislosti na vývoji trhu sojetými vozidly, vsouvislosti se zlepšováním kvality poskytovaných služeb objednatelům a s vývojem funkcionalit Systému a jeho částí. Dodavatel se zavazuje změnu Podmínek CT Objednateli oznámit elektronicky prostřednictvím jeho Profilu Objednatele, popřípadě jinou vhodnou formou (např. e-mailem). Eventuální změna Podmínek CT nebude mít vliv na již uzavřené smluvní vztahy (Smlouva CarAudit™ a Kupní smlouva) mezi CTrading a Objednatelem, na které se budou vztahovat ty Podmínky CT, které byly účinné ke dni uzavření příslušných smluvních vztahů. Změna Podmínek CT se může týkat dalších služeb či funkcionalit Systému v závislosti na činnostech, jenž Systém umožní Objednateli vykonávat (např. budoucí inzerce na Webových stránkách, další monitorovací služby Systému atd.). Pokud Objednatel do 15 dnů od oznámení změny Podmínek CT nezruší svůj Profil Objednatele, platí, že se změnou Podmínek CT souhlasí. Nesouhlasí-li s takovou změnou, bude Objednatel oprávněn oznámit CTrading, že si přeje svůj Profil Objednatele zrušit, přičemž CTrading zajistí zrušení tohoto Profilu Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení takového oznámení.

5. Odchylná ujednání ve Smlouvě CarAudit™ nebo Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Podmínek CT. Smlouva CarAudit™ a Kupní smlouva, jakož i veškeré vztahy vyplývající z těchto Podmínek CT a spolupráce mezi CTrading a Objednatelem se řídí českým právem. Jakýkoliv spor vzniklý ohledně výkladu a plnění jakékoliv uzavřené smlouvy, resp. aplikace těchto Podmínek CT, který nebude moci být urovnán smírným jednáním mezi stranami, bude vyřešen věcně a místně příslušným soudem dle sídla CTrading.

6. CTrading i Objednatel výslovně vylučují aplikaci § 556 OZ, § 1753 NOZ a §§ 1798 až 1800 NOZ na Smlouvu CarAudit™ i na Kupní smlouvy, resp. na kterékoliv smluvní vztahy, do kterých Strany vstoupí při aplikaci těchto Podmínek CT. Strany si nepřejí v souladu s § 558 odst. 2 NOZ, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy CarAudit™, Kupní smlouvy a těchto Podmínek CT byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v obchodním právu, ledaže je v těchto Podmínkách CT výslovně stanoveno jinak. Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe, a na sebe berou ve smyslu § 1756 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností a nemohou se tedy domáhat jakýchkoliv práv na základě jakékoliv změny takových okolností ve smyslu § 1766 OZ.

7. Tyto Podmínky CT nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2019.